ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนแสงหิรัญ

โรงเรียนแสงหิรัญ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  สังกัดสำนักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่  ๕  ถนนสุขุมวิท  ๗๓  เชิงสะพานพระโขนง  แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวัฒนา  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๐๔  โดยท่านกำนันพชร์    แสงหิรัญ   เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน    และนายประสาน  แสงหิรัญ   เป็นผู้รับใบอนุญาต ปัจจุบันนายมนตรี แสงหิรัญ เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต

                ในสมัยก่อน บริเวณท้องที่พระโขนงไม่มีโรงเรียนเพียงพอกับเยาวชนที่อยู่ในท้องถิ่นท่านกำนันพชร์ แสงหิรัญ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาชาติต่อไป  ท่านจึงได้ก่อตั้งโรงเรียนแสงหิรัญในที่ดินของท่าน ซึ่งมีทำเลที่เหมาะสมที่จะสร้างเป็นโรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และแบ่งเบาภาระของรัฐในด้านการจัดการศึกษา  ทำให้เยาวชนในบริเวณพระโขนง ท้องที่ใกล้เคียงมีโอกาสเรียนในโรงเรียนที่ดีงาม และมีคุณภาพ

                โรงเรียนได้เปิดทำการสอน  แรกเริ่มมีอาคารเรียนเรือนไม้ ๒ ชั้นเพียง ๑ หลังต่อมาได้มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม  ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ ๑,๘๐๐  ตารางวา   ประกอบด้วยอาคารเรียนตึก  ๓  ชั้น  ๑ หลัง   อาคารเรียนเรือนไม้  ๒  ชั้น  ๒  หลัง   อาคารธุรการ  ๑  หลัง   มีห้องเรียนและห้องประกอบการต่างๆ  เช่น   ห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องวิทยาศาสตร์     ห้องประชุมและห้องกิจกรรมอื่นๆ   โรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนให้ทันสมัย   มั่นคงเพียงพอกับความต้องการของนักเรียนและได้จัดบริเวณโรงเรียนให้มีบรรยากาศ   ร่มรื่น  สะอาด  สวยงาม เหมาะสม เป็นที่เจริญตาแก่ครู นักเรียนและผู้ปกครอง

                โรงเรียนดำเนินการสอน  ๓  ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  การจัดการสอนมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนให้สามารถคิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  มีทักษะในการจัดการ มีคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม เรียนรู้สู่อาเซียน และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข