วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์

               โรงเรียนแสงหิรัญ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม นำความรู้สู่ความเป็นผู้นำที่มีทักษะในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับประสบการณ์ชีวิต โดยผ่านกระบวนการจัดการจัดกิจกรรมไปสู่โลกอนาคตอย่างมีความสุข
 

อัตลักษณ์
 

บุคลิกภาพดี มีคุณธรรม 


 

เอกลักษณ์

โรงเรียนแสงหิรัญมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำ