อักษรย่อ/สีประจำโรงเรียน/คติพจน์
อักษรย่อ/สีประจำโรงเรียน

 

  รูปอักษรย่อ
ส.ห.ร. อยู่ภายในดวงอาทิตย์ที่กำลังส่องแสง 
 
 

     สีประจำโรงเรียน
ชมพู-เทา หมายถึง ความกล้าคิด กล้าทำด้วยความบริสุทธิ์ 
และไตร่ตรองด้วยสติปัญญาอันหลักแหลม รอบคอบ

 

 

   คติพจน์

                                              ดวงอาทิตย์ส่องแสง  แรงฉันใด  แสงหิรัญส่องทางให้ได้ปัญญา