คุณครูของเรา

ดร.รวิธิดา เนื้อทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ครูขวัญตา อินทะ
ฝ่ายวิชาการ

ครูสุพิตร ดำด้วง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

ครูสุธิดา บุญหล้า
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

ครูอัจฉรา สันประโคน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

ครูบุษบา สารบรรณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

ครูพรพิมล มิรัตนไพร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

ครูสุวรรณา บุญล้อม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

ครูสุเมธี ดำรงรักษ์ธรรม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

ครูมะลิสา พรมพิลา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

ครูมะลิวรรณ์ สิริวัฒนาวณิชย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

ครูอินทิรา อมัจกุล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูบุญญาพร กังหัน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูจันทา ฮวดจึง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูอภิพัฒน์ หนูเทพย์
ครูพิเศษ

ครูพศิน นราสิทธิสกุล
ครูพิเศษ

Mr.Scott Toal
ครูพิเศษ

ครูฉลวย ปากวิเศษ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสุพัตรา เขียวแก้ว
การเงิน/พัสดุ